Raamit, vapaus ja energia

Blogit keskiviikko 22.04.2020

Tänään 22.4. vietetään 50. Maan päivää, jonka tarkoitus on muistuttaa puhtaan elinympäristön tärkeydestä. Keskustanuoret edistää osaltaan maapallon elinkelpoisuuden säilyttämistä tänä vuonna uudella energiapoliittisella ohjelmapaperilla. Ohjelmapaperin työstö on ollut jo hyvän aikaa käynnissä. Työryhmä on kokoontunut nyt kahdesti ja paperin sisällön runko on kasassa. Työryhmä on asettanut ohjelmapaperille energian tuotannon ja kulutuksen tulevaisuuden suuntaa osoittavat raamit. Raameja on yhteensä viisi ja esitysjärjestyksellä ei tässä kohtaa ole tarkoitus arvottaa niitä suhteessa toisiinsa.

Ensimmäisenä raamina on hiilineutraaliuden saavuttaminen. Kuten on yleisesti tiedossa kasvihuonekaasupäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on siis pyrittävä saavuttamaan nollataso hiilidioksidiekvivalenttipäästöissä. Tämä tavoite on tärkeä globaalilta tasolta aina yksittäisen ihmisen tasolle asti.

Toinen raami on omavaraisuus. Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuuden tulee olla aiempaa paremmalla tasolla. Omavaraisuus ja ympäristöystävällisyys voivat kulkea käsi kädessä vähentämällä riippuvuutta tuontiöljystä ja -kivihiilestä. Omavarainen uusiutuva energiantuotanto ja energianlähteiden varavarastot ovat keskiössä omavaraisuuden toteutumisessa.

Kolmas raami on hajautettu energiantuotanto. Kotitalouksien ja yritysten omaa ympäristöystävällistä energiantuotantoa, esimerkiksi aurinkokennojen hankintaa, täytyy mahdollistaa nykyistä paremmin. Myös kaukolämpöä tulisi tuottaa jatkossa hajautetummissa ja ympäristöystävällisissä yksiköissä, kun esimerkiksi hiilellä tuotettu kaukolämpö poistuu käytöstä. Maalämpövoimalaitokset ja modulaariset pienydinreaktorit voivat olla ratkaisu ympäristöystävälliseen ja hajautettuun lämmöntuotantoon.

Neljäs raami on energiajärjestelmän ja jakelun toimintavarmuus. Toimintavarmuus liittyy osaltaan omavaraisuuteen ja hajautettuun tuotantoon. Energiajärjestelmän toimintavarmuuden kannalta täytyy järjestelmän olla tasapainoinen kokonaisuus, joka osaa mukautua paremmin jatkuvasti vaihtelevaan energian tuotantoon sekä kulutukseen. Tasapainoinen kokonaisuus muodostuu eri energiantuotantomuodoista, jotka erilaisilta ominaisuuksiltaan tukevat toisiaan.

Viides raami on energian kohtuuhintaisuus. Energiajärjestelmän tulee pystyä tuottamaan energiaa loppukäyttäjille kilpailukykyiseen hintaan. Energian hinta on suoraan teollisuuden investointeihin ja kansalaisten kukkaroihin vaikuttava tekijä.

Raamien lisäksi työryhmän periaatteena on avoimuus ja vapaus eri tekniikoita kohtaan, ja että niiden kehittymiselle pitää antaa tilaa. Ei ole tarkoituksen mukaista rajata pois tiettyjä ratkaisuja ja vastustaa vain vastustamisen takia, vaan niitä tulee arvioida jatkuvasti aiemmin esitettyjen raamien ehdoilla. Parhaiten ehdot toteuttava kokonaisuus olkoon tulevaisuuden energiaratkaisu.

Janne Komi
Keskustanuorten energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja