Keskustanuoret vaikuttaa arvojensa pohjalta: yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja sivistyksen puolesta.

Vaikuttamistyömme pohjana toimii järjestön periaateohjelma sekä tavoiteohjelma. Periaateohjelma toimii aatteellisena kivijalkana, jossa ilmenee arvopohjamme ja maailmankuvamme. Tavoiteohjelma on periaateohjelmaa konkreettisempi ohjelma, joka hyväksytään vuosittain liittokokouksessa. Se ohjaa Keskustanuorten poliittista toimintaa lyhyemmällä aikajänteellä.

Periaateohjelman ja tavoiteohjelman lisäksi järjestön linjaa ohjaavat muut ohjelmat, linjaukset ja aloitteet, jotka hyväksytään liittokokouksessa tai valtuuskunnassa.

liittokokous

Liittokokous

Liittokokous on Keskustanuorten korkein päättävä elin, joka kokoontuu syksyllä valitsemaan liiton luottamustoimisia johtohenkilöitä, sekä määrittelemään Keskustanuorten poliittista päälinjaa.

Liittokokouksesta Keskustanuorten säännöissä:

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi kesä-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Liittokokous kutsutaan koolle vähintään kahta kuukautta ennen varsinaisen liittokokouksen alkamista sekä vähintään yhtä kuukautta ennen ylimääräisen liittokokouksen alkamista. Liittokokoukseen on oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia siten, että kukin osasto ja aluejärjestö yhden edustajan sekä kukin piiri lähettää edustajia piirin henkilöjäsenmäärän mukaisesti, vähintään 15 mutta enintään 55 edustajaa. Liittokokousedustajan on oltava jonkin Suomen Keskustanuoret ry:n piirin tai osaston henkilöjäsen. Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan parittomina vuosina hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan parittomina vuosina hallituksen kaksi varapuheenjohtajaa
 • valitaan viisi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
 • hallitukselle kaksi varajäsentä
 • valitaan kaksi kv-sihteeriä vuorovuosittain kahden vuoden kaudelle
 • lisäksi hallitukseen nimetään yksi edustaja työntekijöistä, yksi edustaja Suomen Keskusta r.p:sta ja yksi edustaja Keskustan Opiskelijaliitto ry:stä
 • valitaan vuosittain valtuuskunnan jäsenet toimikaudeksi
 • edustajaehdokas puolueen hallitukseen ja Keskustan Opiskelijaliitto ry:n hallitukseen


valtuuskunta

Valtuuskunta

Kevään valtuuskunta keskittyy erityisesti järjestölliseen kehittämiseen ja toimii Keskustanuorten vuosikokouksena.

Valtuuskunnasta Keskustanuorten säännöissä:

Valtuuskunnan varsinainen kokous pidetään joka vuosi maalis-toukokuun aikana hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Valtuuskuntaan varsinainen liittokokous valitsee jäsenet siten, että varsinaisen valtuuskunnan muodostaa Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kolme edustajaa kustakin piiristä. Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään liiton vuosikertomus ja päätetään siitä
 • esitetään tili ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta, vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville
 • valitaan sääntömääräistä puoluekokousta edeltävässä kokouksessa jäsenehdokkaat ja varajäsenehdokkaat puolueen puoluevaltuustoon
liittohallitus

Liittohallitus

Liittokokousten välillä valtaa käyttää liittohallitus, jonka tehtävänä on toteuttaa liittokokouksen ja valtuuskunnan tekemiä päätöksiä.  Liiton hallitukseen kuuluvat varsinaisessa liittokokouksessa valittavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä liittokokouksessa valittavat kymmenen hallituksen varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Liittohallitus päättää strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa liiton toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä ja hallinnosta. Liittohallitus myös tulkitsee ja muodostaa liiton kantoja asioihin, joihin järjestöllä ei ole kantaa periaate- ja tavoiteohjelmissa tai muissa liittokokouksen hyväksymissä ohjelmissa.

Tutustu liittohallituksen jäseniin täältä

työvaliokunta

Työvaliokunta

Liiton hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta liittohallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella liiton hallitukselle tehtävät ehdotukset ja seurata osaltaan liiton elinten päätösten toteuttamista.

kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä tasolla Keskustanuoret vaikuttavat Pohjoismaissa, Euroopassa ja koko maailmassa erilaisten kansainvälisten kattojärjestömme kautta. Keskustanuoret on mukana Euroopan Liberaalinuorissa (LYMEC) ja Maailman Liberaalinuorissa (IFLRY) sekä Pohjoismaiden Keskustanuorissa (NCF). Tämän lisäksi osallistumme monenlaiseen kansainväliseen yhteistyöhön kotimaan tasolla. Otamme kantaa ja vaikutamme erilaisiin globaaleihin kysymyksiin kuten ilmastonmuutos, kehitysyhteistyö, kauppa ja turvallisuus.

Keskustanuorten kansainvälistä toimintaa organisoi kansainvälisten asioiden jaosto (kv-jaosto), joka on muodostettu yhdessä Keskustaopiskelijoiden kanssa. Kv-jaostoa johtavat liiton kaksi kansainvälisten asioiden sihteeriä, jotka valitaan liittokokouksessa vuorovuosittain kahden vuoden kaudelle. Ryhmä on toimijamme ja vaikuttajamme kansainvälisissä yhteyksissä ja toiminnassa.

Lisäksi kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet voivat osallistua toimintaan kaikille avoimen kv-verkoston kautta. Verkostoon pääsevät mukaan kaikki kiinnostuneet nuorkeskustalaiset ottamalla yhteyttä poliittiiseen sihteeriin Lauri Heikkilään, lauri.heikkila(at)keskustanuoret.fi 

Keskustanuoret lähettävät edustajiaan kattojärjestöjensä tapaamisiin ja kokouksiin ympäri vuoden, älä epäröi hakea! Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja Keskustanuorten Facebook-sivuilla.

Tutustu kansainvälisten asioiden sihteereihin ja kv-jaostoon täältä.