ALKOHOLI

Alkoholin käyttöön liittyvät haitat tunnistetaan, eikä alkoholin liialliseen käyttöön kannusteta. Väkevien alkoholien vähittäismyynti tulee olla ainoastaan Alkolla. Alkon on muutettava käytäntöjään, jotta suomalaisia pienpanimoiden, viinitilojen ja tislaamoiden tuotteita löytyisi heidän hyllystään yhä enemmän. 

Haluamme helpottaa tietyin ehdoin nykyistä väkevämpien alkoholituotteiden myyntiä päivittäisruokakaupoille (10 til-% saakka) ja ravintoloille (15 til-% saakka) sekä madaltaa alkoholin verotusta ravintoloissa. Pienpanimoiden tuotteiden myynti panimon omassa myymälässä on sallittava.

ALUEPOLITIIKKA

Alueellisuus on yksi toimintaamme ohjaava arvo. Puolustamme jokaisen ihmisen oikeutta valita oma asuinpaikkansa sekä tasavertaisia mahdollisuuksia rakentaa hyvä elämä. Kaikkialla Suomessa on voitava asua, elää, perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Alueiden pitää voida erikoistua ja menestyä omilla vahvuuksillaan. Suomi tarvitsee sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten kokeiluja. Kannatamme erityistalousalueiden kokeilua. 

ELÄINTEN OIKEUDET

Eläimen arvo on riippumaton sen arvosta ihmiselle. Eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja, joiden psyykkisiä ja fyysisiä kokemuksia tulee kunnioittaa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde korostuu erityisesti tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten kohdalla. Ihmisellä on velvollisuus huolehtia, että eläimen oikeus hyvinvointiin toteutuu. Kannatamme eläinten itseisarvon kirjaamista lakiin ja eläinten hyvinvoinnin parantamista lainsäädännön keinoin.

EU

Suomi on osa Eurooppaa, jossa valtiot eivät selviä ilman yhteistyötä. Euroopan unioni ulkopoliittisena toimijana kulkee käsikädessä Suomen sisäpolitiikan kanssa. Kannatamme valtioiden välistä yhteistyötä ja avoimuutta, mutta emme maanosan kokoista liittovaltiota. Vastustamme EU:n yhteisvelkaa, sillä sen nähdään vievän EU:ta kohti liittovaltiokehitystä. 

EUTANASIA

Keskustanuoret näkevät, että potilaalla tulee olla oikeus aktiiviseen eutanasiaan, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Eutanasian ei kuitenkaan tule olla helposti saatavilla oleva vaihtoehto, vaan vakavasti sairaan viimeinen toive. Eutanasian saamisen kriteeristön tulee olla tiukka ja vaatia useamman lääkärin lausunnon.

HUOLTOVARMUUS

Olemme huoltovarmuus- ja maatalousmyönteinen järjestö, joka haluaa pitää huolta koko maan kattavasta huoltovarmuudesta. Ymmärrämme huoltovarmuuden laajan käsitteenä, kuten monipuolisena ruoka- ja energiaomavaraisuutena, toimivana maanpuolustusjärjestelmänä, koko maan kattavana liikenneinfrastruktuurina sekä strategisesti merkittävien yhtiöiden kansallisena omistamisena.  Ajattelemme myös, että kokonaan asuttu Suomi on merkittävä osa huoltovarmuuttamme.  

HUUMEET

Huumausainepolitiikan päätavoitteena tulee olla huumausaineiden käytön ja päihdehaittojen vähentäminen. Päihdepolitiikkaa pitää uudistaa eri ammattiryhmien kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja turvallisuusalan asiantuntijoiden näkökulmat huomioon ottaen.

Lähestymme päihdehaittoja sosiaalipoliittisin keinoin, ja yksi tällainen toimi on mahdollisuus perustaa huumeiden käyttöhuoneita Suomeen. Käyttöhuoneilla voidaan pelastaa ihmishenkiä, ja samalla saavuttaa ympäristöhygieenisiä sekä yleistä turvallisuutta lisääviä hyötyjä.  

Suosittelemme THL:n kannan mukaisesti kannabiksen dekriminalisointia. Emme kuitenkaan ole valmiita laillistamaan kannabista Suomessa. Suhtaudumme avoimesti lääkekannabiksen käyttöön lääketieteellisen valvonnan alaisuudessa sekä sen laajempaan ammattimaiseen kasvatukseen ja myyntiin. 

ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle. Ilmastonmuutoksen torjunnan pitää olla kaiken poliittisen päätöksenteon keskiössä. Politiikassa on huomioitava myös sen mukanaan tuomiin ilmiöihin sopeutuminen. Tärkeintä on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman nopeasti.

KANSALAISPALVELUS 

Suomi tarvitsee jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan oman ja uskottavan maanpuolustuksen. Suomalaista asevelvollisuuskeskustelua on kuitenkin vietävä eteenpäin.  

Ratkaisuna olemme esittäneet jo pitkään omaa kansalaispalvelusmallia, sillä vain miehille määrätty asevelvollisuus rikkoo ihmisoikeuksia. Nykyinen järjestelmä on korvattava sukupuoleen katsomattomalla kansalaispalveluksella.  Mallissamme jokainen saa itse valita armeijan ja kansalaispalveluksen väliltä. Kansalaispalveluksen suorittaminen on joustavaa, ja palvelee sekä yhteiskuntaa, nuorta itseään, että kokonaisturvallisuuden tavoitteita. Armeijan käyville on turvattava toimeentulo nykyistä, auttamattoman vanhanaikaista päivärahajärjestelmää paremmin. 

KAUPUNGIT

Kaupunkipolitiikkamme perustana on ajatus alueellisesti yhdenvertaisesta kaupungista, jossa jokaisella on mahdollisuus olla osa lähiyhteisöään. Kaupunginosien elinvoimaisuus, lähidemokratia ja kaupunkilaisten tarpeiden mukaisesti sijoitetut lähipalvelut ovat osa tätä unelmaa. Tahdomme tehdä kaupungeista ihmisläheisiä ja ihmisten kokoisia paikkoja elää.

KEHITYSYHTEISTYÖN MÄÄRÄRAHAT

Kannatamme kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta YK:n suosituksen mukaisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys on yksi toimintaamme ohjaavista arvioista. Kestävä kehitys turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen perusteet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 

KOTIMAINEN RUOKA

Kotimainen ruoantuotanto on Suomelle elinehto, ja siksi kotimaisesti tuotetun ruoan arvostus on nostettava korkeammalle tasolle. Kotimainen ruoka on edellytys huoltovarmuuden ylläpitämiselle sen ollessa ainoa keino varmistaa ruoan saatavuus myös poikkeusoloissa. Kotimainen tuotanto antaa meille myös mahdollisuuden vaikuttaa maatalouden toimintatapoihin ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Haluamme syödä jatkossakin puhdasta, turvallista ja eettisesti tuotettua lähiruokaa. 

KUNTA

Hyvinvointialueuudistus on muuttanut kuntien tehtäväkenttää sekä luonut uuden hallintotason. Tämän myötä kunnista on tullut ketterämpiä, ja kuntien perustehtäviksi on jäänyt kasvatus, koulutus ja elinvoiman ylläpitäminen sekä kehittäminen. 

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä tulee vähentää. Hyvinvointialueuudistus yhdessä vähentyvien lakisääteisten tehtävien kanssa avaa mahdollisuuden purkaa kuntaliitoksia, ja siten perustaa uusia kuntia Suomeen. Näemme tämän olevan realistista seuraavan 10-20 vuoden aikajänteellä. 

LUOTTAMUSYHTEISKUNTA

Keskustanuorten ihanteena on sosiaalisesti ja alueellisesti ehyt, elinvoimaisten lähiyhteisöjen sekä kestävien julkisten palveluiden ja tulonjaon varaan muodostuva luottamusyhteiskunta. Luottamusyhteiskunnassa jokaisella on vapaus itsensä näköiseen elämään ja velvollisuus olla rajoittamatta tätä oikeutta toisilta.

MAAHANMUUTTO

Keskustanuoret kannattaa hallittua, mutta inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.
Humanitaarisen maahanmuuton painopiste tulee siirtää kiintiöpakolaisiin. Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on tehokkaampaa, turvallisempaa ja ennakoitavampaa kuin turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely kotimaamme kamaralla. Kun kiintiöpakolaisia otetaan suoraan pakolaisleireiltä, voimme auttaa kaikkein hädänalaisimpia – perheitä, naisia ja lapsia, eikä vain niitä jotka pystyvät itse matkustamaan Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa.

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS 

Maakunnan aito itsehallinto edellyttää verotusoikeutta. Maakuntien verotusoikeus pitää toteuttaa niin, ettei kokonaisveroaste nouse. 

MAATALOUSTUET

Pitkällä aikajänteellä tavoitteemme on vähentää maatalouden tukiriippuvuutta. Maataloustukia ei kuitenkaan voida leikata, ennen kuin markkinanehtoinen kannattavuus on saatu kuntoon – se johtaisi monen tilan toiminnan päättymiseen. Maataloustukien leikkaamista tässä tilanteessa emme voi hyväksyä. Tukiriippuvuuden vähentäminen on tehtävä hallitusti.

MAKSUTON EHKÄISY

Alle 25-vuotiaille on tarjottava maksuton ehkäisy. Maksuttomalla ehkäisyllä voidaan tehokkaasti ehkäistä sukupuolitautien leviämistä sekä ei-toivottuja raskauksia ja abortteja.

METSÄSTYS

Olemme erämyönteinen poliittinen nuorisojärjestö, joka näkee metsästyksen luontevana osana luonnonläheistä elämäntapaa. Metsästetty riista on eettisesti kestävä tapa hankkia ravintoa. Metsästys on merkittävää myös koko yhteiskunnalle: esimerkiksi hirvieläinten kannanhoidollinen metsästys parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi.

METSÄT

Metsien kestävä hoito ja käyttö mahdollistavat tehokkaan hiilinielun ylläpitämisen ja kasvattamisen. Hakkuumäärien sijaan olennaista on puhua puurakentamisen edistämisestä ja metsäpinta-alan kasvattamisesta. Metsien käyttöön liittyvä päätöksenteko tulee jatkossakin säilyä kansallisella tasolla.

MIELENTERVEYS 

Oman mielenterveyden hoitamisesta on tehtävä uusi normaali. Suurin ongelma mielenterveyspalveluissa on edelleen niihin liittyvä leimautumisen pelko ja siksi kynnys hakea apua on liian korkea. Meidän jokaisen pitää muuttaa suhtautumistamme mielenterveysongelmiin. Avun hakeminen mielenterveysongelmiin pitää olla yhtä luonnollista kuin muidenkin terveyspalveluiden käyttö.

NATO

Nato -jäsenyys luo turvaa Suomelle ja asemoi Suomen osaksi länttä, johon se on kuulunut jo pitkään Euroopan unionin kautta. Viimeaikainen tapahtumakulku Ukrainassa on osoittanut, että emme voi luottaa Venäjän sanaan tai rauhanomaisuuteen. Siksi on tärkeää, että Suomi on Natossa osana demokraattista länttä ja vapaata maailmaa.

Suomen maantieteellinen asema on haastava, ja tärkein tavoitteemme on säilyttää rauha Suomessa. Suomen tulee jatkossakin tukea länsimaisen demokratian ja ihmisoikeuksien kehittymistä esimerkiksi Turkissa. Nato-jäsenyys ei estä tätä.  

OPINTOTUKI

Opintotuki on sosiaaliturvaa, jonka tehtävä on ensisijaisesti taata toimeentulo opiskelijoille, joilla on taloudellisen tuen tarve. Opintotuki ei ole palkkiota suoritetuista opinnoista. Työnteko opiskelun aikana on arvokasta ja kannatettavaa, eikä opintotuen tulorajat saa estää työntekoa opiskelun ohella. 

Haluamme opiskelijat perustulon piiriin. Ennen kuin sosiaaliturvajärjestelmä saadaan uudistettua ja perustulo käyttöön, ajamme pysyviä opintotuen tulorajan korotuksia. Opintotuen tulorajaan tehdyt korotukset sekä aikaisempi opintotuen huoltajakorotuksen palauttaminen ovat olleet poliittisesti ajamiamme ja läpi menneitä tavoitteita.  

PEDOT

Keskustanuoret kannattaa maasuurpetojen kantojen hallitsemista metsästämällä, sekä siirtämällä suurpetoja alueille, joissa on elintilaa niin ettei ihmisille aiheudu merkittävää haittaa. 

PERUSTULO

Olemme ajaneet perustulopohjaista sosiaaliturvajärjestelmää jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Perustulomallimme takaa toimeentulon ja mahdollisuuden kokeilla. Progressiivinen negatiivinen tulovero on perustulon portaaton muoto, jossa veroprosentti kasvaa tulojen noustessa tasaisesti, eikä kannustinloukkuja pääse syntymään. Perustulolle määritellään tietty raja, johon asti ihminen on perustulon saaja, ja rajan ylityttyä häntä verotetaan portaattomalla progressiolla.  

Malli kannustaa työntekemiseen ja sen vastaanottamiseen jokaisessa elämäntilanteessa. Tämä mahdollistaa myös opiskelijoiden siirtämisen perustulon piiriin.  

Uskomme jokaiseen ihmiseen. Kun sosiaaliturva kannustaa työntekemiseen, erillisiä leikkureita tai kannustimia ei tarvita. 

ROKOTTEET 

Rokotteissa ei ole kyse vain yksilön omasta valinnasta, sillä rokotuskattavuuden lasku on turvallisuusriski meille jokaiselle. Kannustamme jokaista huolehtimaan omista sekä mahdollisesti omien lasten rokotteiden ajantasaisuudesta. . Terveydenhuollon ammattilaiset voivat myöntää poikkeuksen, mikäli rokotteen ottamiseen liittyy yksilökohtaisia riskejä. 

RUOKA

Terveellinen ja turvallinen ruoka on ihmisoikeus. Suomessa tuotettu ruoka on laadukasta, turvallista ja puhdasta. Kuluttajalla on tinkimätön oikeus tietää mitä syö.

Vaadimme, että ruoan ja sen raaka-aineiden alkuperämaa on aina ilmoitettava niin kaupassa kuin ravintolassakin. Julkisissa ruokailuissa ei pitäisi saada tarjota ruokaa, jota ei Suomessa saisi tuottaa.

Ks. myös kotimainen ruoka

SIVISTYS

Sivistys on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista. Sivistys on ylpeyttä omista juurista sekä ymmärrystä nykyisestä ja tulevasta. Sivistys on pyrkimystä jatkuvaan henkiseen kasvuun, avoimeen suhtautumiseen ja uuden oppimiseen. Sivistys on tiedon yhdistämistä kokemukseen. 

Keskustalainen sivistys ei ylenkatso maailmanvirtauksia, toisten uskomuksia, aatteita tai tapaa käsittää elämää, muttei myöskään anna ymmärrystä ihmisarvoa rikkoville tavoille, kulttuureille tai instituutioille. Sivistynyt ihminen tietää sekä oman paikkansa että tehtävänsä yhteiskunnassa ja yhteisössä. Hän ymmärtää myös muiden roolin ja jokaisen yksilön tärkeyden arvostaen heidän panostaan. 

Kannustamme monipuoliseen sivistykseen ja elämänpituiseen oppimiseen kannustavaa joustavaa oppimispolkua, jota yhteiskunta tukee tarjoamalla maksuttoman suomalaisen koulutuksen tohtoriksi saakka. 

TASA-ARVO

Yhdenvertaisuus on tasa-arvoa ja samoja sääntöjä sekä oikeuksia kaikille ihmisille riippumatta taustoista. Rasismi, sen missään muodossa, ei ole millään tavalla hyväksyttävää. 

TULEVAISUUSKUTSUNNAT

Keskustanuoret kannattaa nykyisten kutsuntojen laajentamista jokaista sukupuolesta riippumatta koskeviksi, laaja-alaisiksi tulevaisuuskutsunnoiksi. Kutsunnat ovat viimeinen mahdollisuus koota koko ikäluokka yhteen, eikä niiden potentiaalia esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä tule jättää käyttämättä.

TURVE

Turpeen energiakäytöstä tulee luopua samassa aikataulussa kivihiilen kanssa, eli vuoteen 2029 mennessä. Ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa on tärkeää luopua kaikista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman nopeasti, myös turpeesta. 

Turve on tuonut paljon työtä ja hyvinvointia maaseudulle. Uskomme, että uusiutuva energiantuotanto, biotalous ja cleantech työllistävät jatkossa myös maaseudulla eikä turvetuotannon loppumisesta aiheudu vakavia ongelmia isoille turvetuotantomaakunnille.

VEROTUS

Verotuksen tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Verotuksen on oltava aina oikeudenmukaista ja kohtuullista. Ajamme verotusta, joka on progressiivinen sekä matala, mutta laaja. Valtion veropohja muodostuu tulevaisuudessakin ansio ja pääoma-, yhteisö-, arvonlisä- sekä valmisteveroista ja muutamista muista veroluonteisista tuloista. Lisäksi kuntatasolla kerätään kiinteistöveroa.   

VESIVOIMA

Vesivoima edustaa uusiutuvien energialähteiden paletissa säätövoimaa, jota tarvitaan tulevaisuudessakin. Vesivoima on tehokasta ja vesivoimakapasiteettia on ylläpidettävä. Vesivoimassa on huomioitava ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kaikkiin vesivoimajokiin on asennettava tarvittavat rakenteet vaelluskalojen esteettömän kulun varmistamiseksi vuoteen 2030 mennessä.  Vesivoiman lisärakentamisen jo rakennetuissa vesistöissä on hyväksyttävää, jos hankkeilla on paikallinen tuki ja luontoarvot on huomioitu kestävällä tavalla. Rakentamattomat vesistöt on rauhoitettava vesivoimarakentamisesta.  

VIHREÄ TALOUS

Vihreä talous ei ole erillistalous tai talouden osa, vaan läpileikkaava arvo, jonka on oltava osa kaikkea poliittista päätöksentekoa ja talouden mekanismeja. Biotaloutena on ymmärrettävä kaikki uusiutuvia luonnonvaroja tuottava, käyttävä, jalostava ja markkinoiva tuotanto sekä uusiutuvista valmistettujen tuotteiden kulutus. Emme näe biotaloutta pelkästään alkutuotantona tai teollisuuden prosesseina, vaan yhä enemmän kokonaisvaltaisina palvelukokonaisuuksina.

YDINVOIMA

Uraanipohjaiseen fissioydinvoimaan tulee suhtautua väistyvänä välivaiheen energiamuotona. Ydinvoimatekniikka on siirtymässä kohti pienydinvoimaloita, joita voidaan käyttää esimerkiksi lähialueen kaukolämmön tuotantoon. Pienydinvoimalat ovat mielenkiintoinen ratkaisu, jota koskeviin lupaehtoihin ja lainsäädäntöön olemme valmiita vaikuttamaan. Lisäksi toriumpohjaisen ydinvoiman mahdollisuudet ovat kiinnostavia, ja niiden tutkimukseen täytyy panostaa. 

YRITTÄJYYS

Yrittäjyys mahdollistaa hyvinvoinnin ja elinvoiman. Tavoitteenamme on lisätä vahvasti yrittämisen edellytyksiä Suomessa yrittäjämyönteisellä politiikalla. Yrittäjille pitää antaa heille kuuluva arvostus. 

Yrittämisen on oltava aina kannattavaa ja kannustavaa, ilman turhaa byrokratiaa. Yrittäjyyteen kannustamiseksi, ajamme useita erilaisia yrittäjyyden aloittamista tukevia toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuki ensimmäisten työntekijän palkkaukseen, työeläkemaksujen kompensointi sekä liikevaihdon voiton verottomuus, mikäli voitto-osuus käytetään investointeihin.  

Yrittäjämyönteisen yhteiskunnan kasvattaminen lähtee liikkeelle jo koulutuksesta, jossa nuorten yrittäjyyskasvatuksella on merkittävä rooli.   

ÄÄNIOIKEUSIKÄRAJA

Keskustanuoret kannattaa äänioikeusikärajan laskemista 15 vuoteen kaikissa vaaleissa. 15-vuotiaana alkaa myös rikosoikeudellinen vastuu ja verovelvollisuus, joten on perusteltua myös saada vaikuttaa järjestelmään demokraattisesti