ALKOHOLI

Keskustanuoret haluaa ohjata alkoholinkulutusta yhä enemmän ravintoloihin laskemalla ravintoloissa myytävän alkoholin verotusta.

Pienpanimoiden tuotteiden myynti panimon omassa myymälässä on sallittava. Alkon on muutettava käytäntöjään, jotta suomalaisia pienpanimoiden, viinitilojen ja tislaamoiden tuotteita löytyisi heidän hyllystään yhä enemmän.

ALUEPOLITIIKKA

Puolustamme jokaisen ihmisen oikeutta valita oma asuinpaikkansa. Jokaiselle tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa hyvää elämää. Kaikialla Suomessa on voitava asua, elää, perustaa perhe, tehdä työtä ja yrittää. Alueiden pitää voida erikoistua ja menestyä omilla vahvuuksillaan.

ELÄINTEN OIKEUDET

Keskustanuoret näkee, että eläimen arvo on riippumaton sen arvosta ihmiselle. Eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja, joiden psyykkisiä ja fyysisiä kokemuksia tulee kunnioittaa. Keskustanuoret kannattaa eläinten itseisarvon kirjaamista lakiin ja eläinten hyvinvoinnin parantamista lainsäädännön keinoin,

EU

Suomi on osa Eurooppaa, jossa valtiot eivät selviä ilman yhteistyötä. Kannatamme valtioiden välistä yhteistyötä ja avoimuutta, mutta emme maanosan kokoista liittovaltiota.

EUTANASIA

Keskustanuoret näkevät, että potilaalla tulee olla oikeus aktiiviseen eutanasiaan, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Eutanasian ei kuitenkaan tule olla helposti saatavilla oleva vaihtoehto, vaan vakavasti sairaan viimeinen toive. Eutanasian saamisen kriteeristön tulee olla tiukka ja vaatia useamman lääkärin lausunnon.

ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle. Ilmastonmuutoksen torjunnan pitää olla kaiken poliittisen päätöksenteon keskiössä. Politiikassa on huomioitava myös sen mukanaan tuomiin ilmiöihin sopeutuminen. Tärkeintä on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman nopeasti.

KANNABIS

Keskustanuoret ei kannata kannabiksen viihdekäytön sallimista. 

Päihdepolitiikalla tulee pyrkiä siihen, että kynnys huumeiden käyttöön pysyy mahdollisimman korkealla. Tarjonnan lisäämisen on todettu kasvattavan kysynnän määrää. Huumeiden, kuten myös kannabiksen, on todettu aiheuttavan merkittäviä psyykkisiä oireita, eritoten jos siihen on olemassa geneettinen taipumus. Tätä taipumusta ei pystytä toteamaan etukäteen aukottomasti. 

Keskustanuoret kuitenkin suhtautuu avoimesti lääkekannabiksen käytön lisäämiseen lääketieteellisen valvonnan alaisuudessa.  

KANSALAISPALVELUS 

Suomi tarvitsee jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan oman ja uskottavan maanpuolustuksen. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä kohtelee kuitenkin kansalaisia räikeän eriarvoisesti. Jokaisella, sukupuolesta riippumatta, tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet. 

KAUPUNGIT

Keskustanuorten kaupunkipolitiikan perustana on ajatus alueellisesti yhdenvertaisesta kaupungista, jossa jokaisella on mahdollisuus olla osa lähiyhteisöään. Kaupunginosien elinvoimaisuus, lähidemokratia ja kaupunkilaisten tarpeiden mukaisesti sijoitetut lähipalvelut ovat osa tätä unelmaa. Tahdomme tehdä kaupungeista ihmisläheisiä ja ihmisten kokoisia paikkoja elää.

KEHITYSYHTEISTYÖN MÄÄRÄRAHAT

Keskustanuoret kannattaa kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta YK:n suosituksen mukaisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS

Keskustanuoret näkevät kestävän kehityksen arvona, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen perusteet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

LUOTTAMUSYHTEISKUNTA

Keskustanuorten ihanteena on sosiaalisesti ja alueellisesti ehyt, elinvoimaisten lähiyhteisöjen sekä kestävien julkisten palveluiden ja tulonjaon varaan muodostuva luottamusyhteiskunta.

MAAHANMUUTTO

Keskustanuoret kannattaa hallittua, mutta inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.
Humanitaarisen maahanmuuton painopiste tulee siirtää kiintiöpakolaisiin. Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on tehokkaampaa, turvallisempaa ja ennakoitavampaa kuin turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely kotimaamme kamaralla. Kun kiintiöpakolaisia otetaan suoraan pakolaisleireiltä, voimme auttaa kaikkein hädänalaisimpia – perheitä, naisia ja lapsia, eikä vain niitä jotka pystyvät itse matkustamaan Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa.

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS 

Maakunnan aito itsehallinto edellyttää verotusoikeutta. Maakuntien verotusoikeus pitää toteuttaa niin, ettei kokonaisveroaste nouse. 

MAATALOUS

Kotimainen ruoantuotanto on Suomelle elinehto. Ainoastaan omalla tuotannolla voimme varmistaa sen, että ruokaa riittää kaikille myös poikkeusoloissa, jolloin emme voi olla vain ulkomaisen tuotiruoan varassa. Kotimainen tuotanto antaa meille myös mahdollisuuden vaikuttaa maatalouden toimintatapoihin ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Haluamme syödä jatkossakin puhdasta, turvallista ja eettisesti tuotettua lähiruokaa.

MAATALOUSTUET

Pitkällä aikajänteellä tavoitteemme on vähentää maatalouden tukiriippuvuutta. Maataloustukia ei kuitenkaan voida leikata, ennen kuin markkinanehtoinen kannattavuus on saatu kuntoon – se johtaisi monen tilan toiminnan päättymiseen. Maataloustukien leikkaamista tässä tilanteessa emme voi hyväksyä. Tukiriippuvuuden vähentäminen on tehtävä hallitusti.

MAKSUTON EHKÄISY

Alle 25-vuotiaille on tarjottava maksuton ehkäisy. Maksuttomalla ehkäisyllä voidaan tehokkaasti ehkäistä sukupuolitautien leviämistä sekä ei-toivottuja raskauksia ja abortteja.

METSÄSTYS

Keskustanuoret on erämyönteinen poliittinen nuorisojärjestö, joka näkee metsästyksen luontevana osana luonnonläheistä elämäntapaa. Metsästetty riista on eettisesti kestävä tapa hankkia ravintoa. Metsästys on merkittävää myös koko yhteiskunnalle: esimerkiksi hirvieläinten kannanhoidollinen metsästys parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi.

METSÄT

Metsien kestävä hoito ja käyttö mahdollistavat tehokkaan hiilinielun ylläpitämisen ja kasvattamisen. Hakkuumäärien sijaan olennaista on puhua puurakentamisen edistämisestä ja metsäpinta-alan kasvattamisesta. 

MIELENTERVEYS 

Oman mielenterveyden hoitamisesta on tehtävä uusi normaali. Suurin ongelma mielenterveyspalveluissa on edelleen niihin liittyvä leimautumisen pelko ja siksi kynnys hakea apua on liian korkea. Meidän jokaisen pitää muuttaa suhtautumistamme mielenterveysongelmiin. Avun hakeminen mielenterveysongelmiin pitää olla yhtä luonnollista kuin muidenkin terveyspalveluiden käyttö.

NATO

Keskustanuoret kannattaa Suomen liittymistä Natoon ja sitoutuu käymään keskustelua kannastaan Nato-jäsenyyteen.

Nato luo turvaa Suomelle ja asemoi Suomen osaksi länttä, johon se on kuulunut jo pitkään Euroopan unionin kautta. Viimeaikainen tapahtumakulku Ukrainassa on osoittanut, että emme voi luottaa Venäjän sanaan tai rauhanomaisuuteen. Siksi on tärkeää, että Suomi on Natossa osana demokraattista länttä ja vapaata maailmaa. Nato ei ole ongelmaton, mutta se on huonoista vaihtoehdoista paras.

Suomen maantieteellinen asema on haastava, ja tärkein tavoitteemme on säilyttää rauha Suomessa. Suomen tulee jatkossakin tukea länsimaisen demokratian ja ihmisoikeuksien kehittymistä esimerkiksi Turkissa. Keskustanuoret ei näe Nato-jäsenyyden estävän tätä.

NUUSKA

Suomeen ei tarvita uusia laillisia päihteitä aiheuttamaan riippuvuuksia ja terveyshaittoja. Tupakointia on pyritty rajoittamaan ja vähentämään lainsäädännöllä viime vuosina ja tässä onkin onnistuttu. Kun otetaan huomioon nuuskankäytöstä aiheutuvat terveyshaitat, eivät sen myynnistä saatavat verotulot ole tarpeeksi painava peruste myynnin aloittamiselle sen enempää taloudellisesti kuin inhimillisestikään.  

OPINTOTUKI

Keskustanuoret kannattavat perustuloa myös opiskelijoille. Opintotukeen vuonna 2017 palautettu huoltajakorotus oli Keskustanuorille tärkeä tavoite.

Opintotuki on sosiaaliturvaa, jonka tehtävä on ensisijaisesti taata toimeentulo opiskelijoille joilla on taloudellisen tuen tarve. Opintotuki ei ole palkkiota suoritetuista opinnoista. Työnteko opiskelun aikana on arvokasta ja kannatettavaa, eikä opintotuen tulorajat estä työntekoa opiskelun ohella.

PEDOT

Keskustanuoret kannattaa maasuurpetojen kantojen hallitsemista metsästämällä, sekä siirtämällä suurpetoja alueille, joissa on elintilaa niin ettei ihmisille aiheudu merkittävää haittaa. 

PERUSTULO

Keskustanuoret ovat ajaneet perustulopohjaista sosiaaliturvajärjestelmää jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Nykypäivän työelämä tarvitsee entistä enemmän sosiaaliturvaa, joka takaa toimeentulon ja kannustaa työntekemiseen jokaisessa elämäntilanteessa. 
Uskomme jokaiseen ihmiseen. Kun sosiaaliturva kannustaa työntekemiseen, erillisiä leikkureita tai kannustimia ei tarvita.

ROKOTTEET 

Rokotteissa ei ole kyse vain yksilön omasta valinnasta, sillä rokotekattavuuden lasku on turvallisuusriski meille jokaiselle. Siksi lasten ja nuorten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden ottaminen on säädettävä pakolliseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat myöntää poikkeuksen, mikäli rokotteen ottamiseen liittyy yksilökohtaisia riskejä.

RUOKA

Terveellinen ja turvallinen ruoka on ihmisoikeus. Suomessa tuotettu ruoka on laadukasta, turvallista ja puhdasta. Kuluttajalla on tinkimätön oikeus tietää mitä syö.

Vaadimme, että ruoan ja sen raaka-aineiden alkuperämaa on aina ilmoitettava niin kaupassa kuin ravintolassakin. Julkisissa ruokailuissa ei pitäisi saada tarjota ruokaa, jota ei Suomessa saisi tuottaa.

SIVISTYS

Nuorkeskustalaisille sivistys on ylpeyttä omista juurista sekä ymmärrystä nykyisestä ja tulevasta. Sivistys on pyrkimystä jatkuvaan henkiseen kasvuun, avoimeen suhtautumiseen ja uuden oppimiseen. Sivistys on tiedon yhdistämistä kokemukseen.

Nuorkeskustalainen sivistys ei ylenkatso maailmanvirtauksia, toisten uskomuksia, aatteita tai tapaa käsittää elämää, muttei myöskään anna ymmärrystä ihmisarvoa rikkoville tavoille, kulttuureille tai instituutioille. Sivistynyt ihminen tietää sekä oman paikkansa että tehtävänsä yhteiskunnassa ja yhteisössä. Hän ymmärtää myös muiden roolin ja jokaisen yksilön tärkeyden arvostaen heidän panostaan.

Nuorkeskustalaiset kannattavat monipuoliseen sivistykseen ja elämänpituiseen oppimiseen kannustavaa joustavaa oppimispolkua, jota yhteiskunta tukee tarjoamalla maksuttoman suomalaisen koulutuksen tohtoriksi saakka.

TASA-ARVO

Yhdenvertaisuus on tasa-arvoa ja samoja sääntöjä sekä oikeuksia kaikille ihmisille riippumatta taustoista.

TULEVAISUUSKUTSUNNAT

Keskustanuoret kannattaa nykyisten kutsuntojen laajentamista jokaista sukupuolesta riippumatta koskeviksi, laaja-alaisiksi tulevaisuuskutsunnoiksi. Kutsunnat ovat viimeinen mahdollisuus koota koko ikäluokka yhteen, eikä niiden potentiaalia esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä tule jättää käyttämättä.

TURVE

Turpeen energiakäytöstä tulee luopua samassa aikataulussa kivihiilen kanssa, eli vuoteen 2029 mennessä. Ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa on tärkeää luopua kaikista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman nopeasti, myös turpeesta. 

Turve on tuonut paljon työtä ja hyvinvointia maaseudulle. Uskomme, että uusiutuva energiantuotanto, biotalous ja cleantech työllistävät jatkossa myös maaseudulla eikä turvetuotannon loppumisesta aiheudu vakavia ongelmia isoille turvetuotantomaakunnille.

VEROTUS

Verotuksen kautta ei tavoitella lottovoittoja, vaan se on kerättävä tasaisesti kaikkialta. Nuorkeskustalaisen luottoyhteiskunnan verotus on progressiivinen sekä matala, mutta laaja. Verotuksella ja palvelumaksuilla kannustetaan yhteisölliseen välittämiseen ja perheyhteyden jatkamiseen myös elämän auringonlaskussa.

Hankintalainsäädännön tulee edellyttää että julkisia palveluita tuottavien yritysten on maksettava veronsa Suomeen, ei veroparatiiseille.

VESIVOIMA

Keskustanuoret kantaa kuitenkin huolta Suomen vaelluskalakannoista. Keskustanuoret vaatii kalateitä olemassa oleviin vesivoimaloihin, jotta jokien luonnollinen kierto saataisiin jälleen käyntiin. Keskustanuoret hyväksyy vesivoiman lisärakentamisen jo rakennetuissa vesistöissä, jos hankkeilla on paikallinen tuki ja luontoarvot on huomioitu kestävällä tavalla. Rakentamattomat vesistöt on rauhoitettava vesivoimarakentamisesta. 

VIHREÄ TALOUS

Vihreä talous ei ole erillistalous tai talouden osa, vaan läpileikkaava arvo, jonka on oltava osa kaikkea poliittista päätöksentekoa ja talouden mekanismeja. Biotaloutena on ymmärrettävä kaikki uusiutuvia luonnonvaroja tuottava, käyttävä, jalostava ja markkinoiva tuotanto sekä uusiutuvista valmistettujen tuotteiden kulutus. Emme näe biotaloutta pelkästään alkutuotantona tai teollisuuden prosesseina, vaan yhä enemmän kokonaisvaltaisina palvelukokonaisuuksina.

YDINVOIMA

Uraanipohjaiseen fissioydinvoimaan tulee suhtautua väistyvänä välivaiheen energiamuotona. Toriumpohjaisen ydinvoiman mahdollisuudet ovat kiinnostavia, ja niiden tutkimukseen täytyy panostaa.

YRITTÄJYYS

Yrittäjyys mahdollistaa hyvinvoinnin ja elinvoiman. Yrittäjille pitää antaa heille kuuluva arvostus.

Yksinyrittäjiä on tuettava ensimmäisen työntekijän palkkauksessa. Yrityksen ei tarvitsisi maksaa veroa tekemästään tuloksesta, mikäli se käytetään investointeihin. Keskustanuoret esittää, että käyttöön otetaan uudistettu, nykyistä korkeampi ja joustavampi, arvonlisäveron huojennus. 

ÄÄNIOIKEUSIKÄRAJA

Keskustanuoret kannattaa äänioikeusikärajan laskemista 15 vuoteen kaikissa vaaleissa. 15-vuotiaana alkaa myös rikosoikeudellinen vastuu ja verovelvollisuus, joten on perusteltua myös saada vaikuttaa järjestelmään demokraattisesti