Keskustanuorten neljä arvoa ovat: sivistys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Lue lisää arvoistamme alta!

Tutustu myös sivun lopusta löytyvään periaateohjelmaamme sekä tavoiteohjelmaamme.

sivistys

Sivistys on kehityksen edellytys

Keskustanuorille sivistys on läpileikkaava arvo, joka merkitsee kasvatuksen ja itsensä kehittämisen kautta omaksuttua tietoa, ymmärrystä ja avarakatseisuutta. Keskustanuorille sivistys on ennen kaikkea sydämen sivistystä. Keskustanuorille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua varallisuudesta, kotipaikasta tai muista tekijöistä riippumatta. Ihmisiä on kannustettava elinikäiseen oppimiseen. Sivistynyt ihminen ymmärtää vapauden ja vastuun tasapainon, sekä kykenee eettiseen, itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.

yhdenvertaisuus

Yh­den­ver­tai­suus on oi­keu­den­mu­kai­suu­den lähtökohta

Keskustanuorille yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikille ihmisille samoja ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kaikki meistä ovat samanarvoisia riippumatta kansalaisuudesta, etnisestä alkuperästä, asuinpaikasta, kielestä, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, vammasta, terveydentilasta tai sukupuolesta. Yhdenvertaisuus yhteiskunnassa tarkoittaa samanlaisia mahdollisuuksia käyt­tää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua, ede­tä työuralla, osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta ihmisen taustasta.

luonto

Kestävä kehitys on edellytys ihmisen hy­vin­voin­nil­le

Keskustanuoret näkevät kestävän kehityksen arvona, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen perusteet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 

Kestävässä kehityksessä korostuu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Ekologinen kestävyys edellyttää, ettei luonnon monimuotoisuus vaarannu ihmisen toiminnan seurauksena. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa heikoimmista huolehtimista ja yhteiskunnan eheyden turvaamista. Taloudellisen kestävän kehityksen kivijalkana on eettinen toiminta ja vakaa taloudellinen kasvu, joka ei perustu ylivelkaantumiseen, muiden hyväksikäyttöön tai varantojen yltiöpäiseen tuhlaukseen. Keskustalaisen periaatteen mukaisesti talo on jätettävä seuraavalle sukupolvelle vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse aikanaan saimme.

yhteisöllisyys

Yk­si­löl­li­syyt­tä tukeva yh­tei­söl­li­syys

Toisista välittäminen näkyy Keskustanuorten toiminnassa ja politiikassa. Yhteisöllisyys pohjautuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Siis siihen, että on osa jotain. Kenenkään ei pidä joutua muusta yhteiskunnasta irralleen haluamattaan, eikä kenellekään oma napa saa olla tärkein.

Perinteiset yhteisökäsitteet, kuten perhe, suku ja ystävät ovat elämän voimavara. Yhteisö voi löytyä myös vaikkapa harrastuksen tai virtuaaliyhteisön parista. Keskustanuoret tavoittelevat yhteiskuntaa, jossa julkisen sektorin ei tarvitse hoitaa kaikkia tehtäviä, vaan ihmiset voivat yhteistyöllä luoda omaa elinympäristöä viihtyisämmäksi ja välittävämmäksi. Ihanteellinen yhteisö pystyy tukemaan ja kannustamaan jokaista jäsentään hänen omassa henkisessä kasvussaan ja kehittymisessään, sekä tarjoamaan tukiverkon.

Arvot on päivitetty Keskustanuorten liittokokouksessa 2020.

tavoitteet

Keskustanuorten periaatteet

Ihmisyysaate on tärkein ohjenuoramme. Ihmisyys ja sen kehitystarve on meille kaiken ydin. Siihen liittyvät kysymykset siitä, mitä on olla ihminen, ja miten ihminen voi sivistyä kohti yhä parempaa maailmaa.

Keskustanuorille moninaisuus on tärkeää. Kehittävä keskustelu onnistuu vain kun moninaisuutta arvostetaan. Tästä juontuvat arvomme yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja sivistys.

Kansainvälisesti sijoitumme sosiaaliliberaaleihin, sentristisiin ja humanistisiin aateperheisiin. Kultaisella keskitiellä koko maailmasta tulee parempi paikka, kun ihmiseen luotetaan ja sivistys, toimeentulo ja muut elämän perusedellytykset taataan kaikille.

periaateohjelma

Periaateohjelma

Periaatteemme on tarkemmin määritelty periaateohjelmassamme. Periaateohjelma on kaikkea muuta politiikantekoamme ja ohjelmavalmisteluamme ohjaava johtotähti.

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma hyväksytään joka syksy liittokokouksessa, ja se ohjaa seuraavan vuoden politiikkamme prioriteetteja.