Periaateblogi: Yhdenvertaisuus on nuorkeskustalaisen ajattelun ja toiminnan perusta

Blogit tiistai 28.04.2020

Yksi inspiroivimmista hetkistä viime viikolla oli piirini Kaakon Keskustanuorten kevätkokous, jonka yhteydessä järjestimme periaateohjelman uudistamiseen liittyvän aatekeskustelun. Keskustelimme siitä, miksi olemme keskustalaisia ja mikä erityisesti Keskustanuorten arvoissa viehättää. Mikä on minulle se tärkein arvo?

Yhdenvertaisuus. Se on yksi Keskustanuorten neljästä arvosta ja myös itselleni aivan keskeinen arvo. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tämä on myös nuorkeskustalaisen ajattelun perusta.

Toinen itselleni tärkeä arvo on oikeudenmukaisuus, jolla voi nähdä olevan yhtymäpintaa yhdenvertaisuuden kanssa. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä tai erilaisia palveluja. Politiikkatoimilla ihmisten välistä eriarvoisuutta pyritään vähentämään ja yhdenvertaisuutta lisäämään. 

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus tulevat vastaan usein kuntapäättäjän arjessa. Miten tehdä päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia kuntalaisten kannalta.  Yhdenvertaisuus pohdituttaa myös osallisuuden kautta. Miten yhteiskunnassa voisimme turvata sen, että kaikilla voisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa, osallistua ja tulla kuulluksi? Ei aivan yksinkertaisia kysymyksiä pohdittavaksi.

Niin yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus kuin osallisuuskin on monesti hyvin subjektiivista. Sanoille on määritellyt raamit ja sanoitettu merkitys, mutta loppupeleissä niiden toteutuminen vaatii yksilön kokemuksen, tunteen.  Jokainen meistä tarkastelee maailmaa omista lähtökohdista käsin. Siksi eriarvoisuutta synnyttäviä ja ylläpitäviä rakenteita voi olla välillä haastavakin tunnistaa. Ja siksi niiden tunnistaminen ja muuttaminen on aivan erityisen tärkeää.

Keskustanuorten toiminta ja politiikka lähtee yhdenvertaisuuden ajatuksesta. Tavoiteohjelmassa linjatut vaikuttamisen kärjet kumpuavat arvoistamme: ilmastonmuutoksen torjunta, koulutuksen saavutettavuus, hyvinvointivaltion ylläpito, kansalaispalvelus, alueiden elinvoima ja translain kokonaisuudistus. Pyrkimys kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseen näkyy jokaisen tavoitteen taustalla. 

Yhdenvertaisuuden tavoite on jalkautettu myös toimintaamme.  Olemme hyväksyneet vuonna 2018 liitolle yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka toteutumista tarkastellaan säännöllisesti. Meillä on nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle, tapahtumamme ovat esteettömiä. Toiminnassamme huolehdimme hyvästä ilmapiiristä, jotta jokaisella on tervetullut ja turvallinen olo osallistua. Koska yhdenvertaisuuteen liittyy vahva subjektiivinen kokemus, keräämme jäseniltä palautetta yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Myös yksilöinä voimme toimia yhdenvertaisuutta edistäen ja eriarvoisuutta vähentäen. Pidetään tämä mielessä kaikessa omassa toiminnassamme.

Siiri Mertakorpi
Keskustanuorten periaateohjelmatyöryhmän jäsen