Tulevaisuuden energia on hiilineutraalia

Blogit torstai 14.05.2020

Energiapoliittinen työryhmä on jakautunut Keskustanuorten neliapilan mukaisesti neljään pienryhmään teemoittain. Visio ja periaatteet -ryhmä keskittyy nimensä mukaisesti kokoamaan ylätason vision eli tavoitetilan, jota kohti Keskustanuorten energiapoliittisilla linjauksilla pyritään. Ryhmän agendalle kuuluvat myös aurinkovoima ja ydinvoima sekä tulevaisuuden teknologiat. Ryhmä pohtii myös energiataloutta kokonaisuutena eli sitä, miten raha ja energia pyörivät tässä maailmassa.

Energiavisio kietoutuu hajautetun ja uusiutuvan energiantuotannon ympärille. Siihen ei ihan sormia napsauttamalla päästä, vaan on oltava selkeät suuntaviivat myös välivaiheen suhteen. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii nopeita toimia, eikä esimerkiksi fuusiovoimasta ole avuksi tähän hätään.

Työryhmässä on pohdittu perinteisen uraaniin pohjautuvan ydinvoiman lisäämistä, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden ja omavaraisuuden suunnitellusti vuoteen 2035 mennessä. Energian tarve tulee energiatehokkuuden lisääntymisestä huolimatta kasvamaan, koska esimerkiksi SSAB:n Raahen tehdas tarvitsee hiilineutraalin teräksen valmistamiseen ydinvoimalan verran energiaa.

Fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon ja niitä polttamalla tuotettu energia tulee korvata mahdollisimman nopeasti. Ydinvoimaa lisäämällä ei kuitenkaan voida kovin nopeasti saada ratkaisuja viimeaikaisten voimalaitoshankkeiden etenemisen valossa. Yhtälössä korostuvat nopeat ja laajat investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon. Uusiutuvista lähteistä saatava energiamäärä kuitenkin riippuu suuresti sääolosuhteista ja tuotantohuiput eivät juurikaan osu samalle hetkelle kuin kulutushuiput. Tämä aiheuttaa tarpeen energian väliaikaisvarastointiin, joka voi tapahtua esimerkiksi suurissa vauhtipyörissä, sähkö- tai lämpöakuissa tai vaikka kemiallisesti vetykaasuksi varastoituna.

Ensimmäisen vaiheen hiilineutraali sähköenergiajärjestelmä voisi siis rakentua seuraavasti: Suuri osa jatkuvasta energiantarpeesta tuotetaan ydinvoimalla, jota täydentävät hetkittäin vaihtelevat aurinkoenergian ja tuulienergian tuotanto. Tuotannon ja kulutuksen tasapainotus hoidetaan vesivoiman, energiavarastojen, kysynnänjouston ja sähköntuonnin sekä -viennin avulla.

Lopullisena tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti ja ilman uraaniin pohjautuvaa ydinvoimaa. Tavoitteeseen voidaan päästä luottamalla tulevaisuuden teknologian mahdollisuuksiin, kuten fuusio- ja toriumvoimaloihin. Aurinkovoiman halventuminen ja sen potentiaali ovat myös erittäin tärkeässä roolissa. Jos tahtoa on, nämä ajatukset eivät enää muutaman vuoden päästä ole utopiaa.

Pekka Huhtala
Matti Nivala
Olga Oinas-Panuma
Vilho Hakala

Energiapoliittisen työryhmän Visio ja periaatteet -vastuuryhmästä