Jokaisella tulee olla oikeus esteettömään elämään

Blogit torstai 21.05.2020

Perustuslain 6 §:n mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Jotta tämä toteutuu vammaisten ihmisten osalta, niin on erityisen tärkeää panostaa esteettömyyteen. 

Tänään 21.5. vietetään ​kansainvälistä esteettömyyspäivää​. Se järjestetään vuosittain toukokuun kolmantena torstaina. Esteettömyyspäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta esteettömyydestä. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että sosiaalista esteettömyyttä​. Esteettömyydestä on olemassa monenlaisia määritelmiä, esimerkiksi Invalidiliitto on määritellyt nettisivuillaan näin: ”Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.” Esteettömän yhteiskunnan eteen täytyy tehdä vielä paljon töitä. 

Myös Keskustanuorten on muistettava​ ​oma roolinsa esteettömän yhteiskunnan rakentamisessa. Keskustanuorten on aina lähdettävä liikkeelle omasta toiminnastaan ja politiikastaan. Keskustanuorten toimintaan on oltava helppoa osallistua, tapahtumien tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Keskustanuorissa ei tule olla syrjintää eikä kiusaamista. Tässä ​​yhdenvertaisuussuunnitelmalla​​ on tärkeä rooli, mutta pelkkää mustaa valkoisella ei riitä, vaan suunnitelmaa tulee myös noudattaa, ja sen toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa päivittää. Keskustanuoret voisivat myös pohtia yhteistyön tekemistä vammaisjärjestöjen nuorten kanssa, esimerkiksi kannanottojen suhteen. Nämä järjestöt voisivat myös tuoda arvokasta tietoa Keskustanuorten toiminnan kehittämiseen. 

Esteettömyyden tulee myös näkyä Keskustanuorten tekemässä politiikassa. Ensinnäkin tulevassa periaateohjelmassa on hyvä näkyä esteettömyys laajemmin kuin nykyisessä ohjelmassa. Ja toisekseen Keskustanuoret voisivat myös pohtia nuorten näköisen niin sanotun ”vammaispoliittisen ohjelman” tekoa. Vammaisissa ihmisissä on myös nuoria ja sen takia olisi hyvä, jos Keskustanuorilla tällainen ohjelma olisi. Uskallan väittää, että kovin monella poliittisella nuorisojärjestöllä ei tällaista ohjelmaa ole. 

Ei kuitenkaan riitä, että pelkästään Keskustanuoret hoitavat oman roolinsa esteettömän yhteiskunnan eteen. Kaikkien toimijoiden tulee hoitaa osuutensa; yksilöiden, koulujen, yritysten, järjestöjen ja valtion. Keinoja, joilla nämä toimijat voivat parantaa esteettömyyttä kyllä löytyy. Pitää alkaa vaan toimimaan. Esimerkiksi kaikkien järjestöjen, yritysten ja koulujen pitää ottaa käyttöönsä yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita tulee myös noudattaa. 

Suomen valtio voi taas parantaa esteettömyyttä lainsäädännöllä. Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään yksittäistä asiaa, jota tulisi lainsäädännössä muuttaa, mutta tarvittaessa siihen tulee ryhtyä. Uskon kuitenkin, että suurin ongelma on ihmisten asenteissa ja ennakkoluuloissa sen suhteen, miten vammaiset ihmiset nähdään ja miten heitä kohdellaan. Niin sanottujen perusterveiden ihmisten tulisi pystyä asettumaan vammaisten asemaan ja tässä ihmisten tietoisuuden lisäämisellä on tärkeä merkitys. Ihmisten tietoisuutta vammaisista lisäävät muun muassa vammais- ja ihmisoikeusjärjestöt, joiden arvokas toiminta tulee turvata. Kaiken kaikkiaan jokaisen tehtävänä on huolehtia esteettömyyden toteutumisesta. 

Keskustanuorten periaateohjelman mukaan: ”Vammaisuus tai terveydellinen rajoite ei saa olla este aktiiviselle kansalaisuudelle, vaan tasa-arvoisessa tulevaisuudessa jokainen on osa työelämää, yhteiskuntaa sekä yhteisöä. Luottamusyhteiskunta huomio vammaiset sekä ajaa heidän asiaa edistämällä esteettömyyttä ja oikeuskysymyksiä.” Luottamusyhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. 

Esteetöntä esteettömyyspäivää! 

Santeri Ala-Röyskö 
Keskustanuorten liittohallituksen jäsen