Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret: Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella

Uutiset maanantai 08.06.2020

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret tuomitsevat kaivostoiminnan saamelaisten kotiseutualueella. Kaivostoiminnalla olisi peruuttamattomat vaikutukset saamelaisten perinteisille elinkeinoille ja kulttuurille.

”Saamelaisalueen elinvoimaisuutta ei saada parannettua viemällä kulttuurilta ja elinkeinoilta pohjaa tai jyräämällä niitä muilla maankäyttötavoilla. Saamelaisten kotiseutualue on erityisesti poronhoidolle tarkoitettua aluetta, jolloin maankäyttöä suunniteltaessa asianomaisia, kuten paliskuntia ja Saamelaiskäräjiä tulee kuulla asianmukaisesti. Asianomaisilla tulee olla myös mahdollisuus olla antamatta suostumusta maankäyttöön”, muistuttavat hallituspuolueiden nuoret.

Tuoreimpana tapauksena saamelaisten kotiseutualueelle suunnitellusta kaivostoiminnasta on malminetsintäyhtiö Akkerman Finland Oy:n Enontekiön Hietakerolle tekemä aluevaraus, joka kattaa noin 70 prosenttia Erkunan siidan kesä- ja syyslaidunalueista. Toteutuessaan kaivos vaarantaisi alueen perinteisen ympärivuotisen siidajärjestelmän säilymisen.

”Olemme huolissamme alueen nuorten oikeudesta harjoittaa omaa kulttuuriaan, mikäli kaivoshanke edistyy. On vaarana, että nuoret eivät pysty jatkamaan kulttuurinsa ja elinkeinojensa harjoittamista kilpailevien maankäyttömuotojen vuoksi. Huolta aiheuttaa myös se, miten kaivostoiminnan kaltaisista hankkeista johtuva epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa saamelaisnuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä toimeentuloon”, huomauttaa nuorisoneuvosto.

Nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret iloitsevat hankkeen vastustamisen herättämästä yhteisöllisyydestä ja osoittavat tukensa Enontekiön alueen ihmisille. Nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret vaativat viranomaisia kunnioittamaan saamelaisten perustuslaillista oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan sekä hallinnoida omia alueitaan.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

Pinja Perholehto
Demarinuorten varapuheenjohtaja
+358 400 596 521
pinja.perholehto(a)demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Amanda Pasanen & Brigita Krasniqi
Vihreiden nuorten puheenjohtajat
+358 40 9611 330, +358 45 1312 554
puheenjohtajat(a)vihreatnuoret.fi

Liban Sheikh
Vasemmistonuorten puheenjohtaja
+358 50 5019 721
liban(a)vasemmistonuoret.fi

Frida Sigfrids
RKP-nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910 874
frida.sigfrids(a)su.fi

Sámedikki nuoraidráđđi ja ráđđehusbellodagaid nuorat:
Ruvkkiide ii sadji sámiid ruovttuguovllus

Sámedikki nuoraidráđđi ja ráđđehusbellodagaid nuorat dubmejit ruvkedoaimma sámiid ruovttuguovllus. Ruvkedoaimmas livčče bissovaš váikkuhusat sámiid árbevirolaš ealáhusaide ja kultuvrii.

”Sámeguovllu eallinfámu ii buorrán, jos kultuvrras ja ealáhusas váldojuvvo vuođđu eret dahje juos eará eanangeavahanvugiiguin deddojuvvo vulos. Sámiid ruovttuguovlu lea earenoamážit boazodoalu várás dárkkuhuvvon guovlu, man geažil eanangeavaheami plánedettiin galgá áššáiosolaččaid, degomat bálgosiid ja Sámedikki gullat áššáigullevaččat. Áššáiosolaččain galgá leat maiddái vejolašvuohta biehttalit miehtamis eanangeavaheapmái”, muittuhit ráđđehusbellodagaid nuorat.

Varraseamos dáhpáhus sámiid ruovttuguvlui plánejuvvon ruvkedoaimmas, lea málbmaohcanfitnodat Akkerman Finland Os Eanodaga Jiehtáčerrui dahkan guovlovárren, mii gokčá sullii 70 % Ergona siidda geasse- ja čakčaguohtuneatnamiin. Ollašuvadettiinis ruvke áittášii guovllu birrajagáš árbevirolaš siidaortnega seailuma.

”Mii leat fuolas guovllu nuoraid vuoigatvuođas hárjehit iežaset kultuvrra, juos ruvkefidnu ovdána. Lea vejolaš, ahte nuorat eai bastte joatkit kultuvrraset ja ealáhusaideaset hárjeheami gilvaleaddji eanangeavahanhámiid dihte. Fuola dagaha maiddái dat, mot ruvkedoaimma lágan fitnuid dagahan eahpesihkkarvuohta boahttevuođa hárrái váikkuha sámenuoraid buresbirgejupmái, mielladearvvašvuhtii ja birgenláhkái”, fuomášuhttá nuoraidráđđi.

Nuoraidráđđi ja ráđđehusbellodagaid nuorat illudit searvvušvuođas, mii lea bohciidan fitnu vuostálastimis, ja sii čájehit doarjagiiddiset Eanodaga guovllu olbmuide. Nuoraidráđđi ja ráđđehusbellodagaid nuorat gáibidit eiseválddiid gudnejahttit sámiid vuođđolágas mearriduvvon vuoigatvuođa doalahit ja ovddidit iežaset kultuvrra ja hálddašit iežaset guovlluid.

Lassedieđut:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sámedikki nuoraidráđi sátnejođiheaddji
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

Pinja Perholehto
Demarinuoret-organisašuvnna várresátnejođiheaddji
+358 40 0596 521
pinja.perholehto(a)demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Keskustanuoret-organisašuvnna sátnejođiheaddji
+358 50 3846 820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Amanda Pasanen & Brigita Krasniqi
Vihreät nuoret -organisašuvnna sátnejođiheaddjit
+358 40 9611 330, +358 45 1312 554
puheenjohtajat(a)vihreatnuoret.fi

Liban Sheikh
Vasemmistonuoret-organisašuvnna sátnejođiheaddji
+358 50 5019 721
liban(a)vasemmistonuoret.fi

Frida Sigfrids
RÁB-nuoraid sátnejođiheaddji
+358 40 5910 874
frida.sigfrids(a)su.fi

Sämitige nuorâirääđi já haldâttâspiäláduvâi nuorah: Kuáivuttuvváid ij tile sämikuávlust

Sämitige nuorâirääđi já haldâttâspiäláduvâi nuorah tyemmejeh kuáivuttâhtooimâ sämikuávlust. Kuáivuttâhtoimâ vaiguttičij mietimái sämmilij ärbivuáváláid iäláttâssáid já kulttuurân.

”Sämikuávlu eellimvuáimálâšvuotâ ij puárrán nuuvt, ete kulttuurist já iäláttuvâin váldoo vuáđu tâi eres eennâmkevttimhäämih väldih tain tile. Sämikuávlu lii eromâšávt puásuituálun uáivildum kuávlu, kuás eennâmkevttim vuáváádijn äššiomâháid, tego palgâsijd já Sämitige kalga kuullâđ ääšimiäldásávt. Äššiomâháin kalga leđe meid máhđulâšvuotâ piettâliđ miettâđ eennâmkevttimân”, muštotteh haldâttâspiäláduvâi nuorah.

Uđđâsumos tábáhtus sämikuávlun vuávámnáál kuáivuttâhtooimâst lii malmâuuccâmfinnoduv Akkerman Finland Oy Iänuduv Hietakeron toohâm kuávluväridem, mii luávdá suulân 70 prosenttid Erkuna siijdâ kesi- já čohčâkuátumijn. Olášuudijn kuáivuttâh uhkedičij kuávlu ärbivuáválii pirrâivvááš sijdâvuáháduv siäilum.

”Mij lep huolâstum kuávlu nuorâi vuoigâdvuođâst jieijâs kulttuurân, jis kuáivuttâhhaahâ ovdán. Lii uhke, ete nuorah iä paste juátkiđ jieijâs kulttuur já iäláttuv miäldásii eellim kištottellee eennâmkevttimhaamij tiet. Huolâ toovât meid tot, ete maht kuáivuttâhtooimâ nálásij haavâi tovâttem epivisesvuotâ puátteevuođâst vaaigut säminuorâi pyereestvajemân já mielâtiervâsvuotân sehe áigápuátun”, paahud nuorâiräääđi.

Nuorâirääđi já haldâttâspiäláduvâi nuorah ilodeh siärvuslâšvuođâst, maid haahâ vuástálistem lii ravkkâm já čäittih torjuus Iänuduv kuávlu ulmuid. Nuorâirääđi já haldâttâspiäláduvâi nuorah väätih, ete virgeomâhááh kunnijâteh sämmilij vuáđulavâlii vuoigâdvuođâ paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kulttuur sehe haldâšiđ jieijâs kuávluid.

Lasetiäđuh:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

Pinja Perholehto
Demarinuorâi värisaavâjođetteijee
+358 40 0596 521
pinja.perholehto(a)demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Kuávdášnuorâi saavâjođetteijee
+358 50 3846 820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Amanda Pasanen & Brigita Krasniqi
Ruánáá nuorâi saavâjođetteijeeh
+358 40 9611 330, +358 45 1312 554
puheenjohtajat(a)vihreatnuoret.fi

Liban Sheikh
Čižetnuorâi saavâjođetteijee
+358 50 5019 721
liban(a)vasemmistonuoret.fi

Frida Sigfrids
RKP-nuorâi saavâjođetteijee
+358 40 5910 874
frida.sigfrids(a)su.fi

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr: Kuåivvsid ij leäkku sââʹjj saaʹmi dommvuuʹdest

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr viârte kuåivâstuåimmjummuž saaʹmi dommvuuʹdest. Kuåivâstuåimmjummšin leʹčči jårrâʹstteeʹm vaaiktõõzz saaʹmi äʹrbbvuõđlaid jieʹllemvueʹjjid da kulttuuʹre.

”Sääʹmvuuʹd jieʹllemviõkksažvuõđ jeät vuäǯǯ pueʹruum viiǥǥeeʹl kulttuurâst da jieʹllemvueʹjjin vuâđ leʹbe tueʹjjeeʹl loopp tõid jeeʹres mäddââʹnnemnaaʹlin. Saaʹmi dommvuʹvdd lij jeäʹrben puäʒʒhoiddu miârktum vuʹvdd, kuäʹss mäddâânnmõõžž plaaneen äʹššvuäʹmsteeʹjid, mâʹte paalǥâskooʹddid da Sääʹmteeʹǧǧ šâdd kuullâd ääʹššmeâlddsânji. Äʹššvuäʹmsteeʹjin âlgg leeʹd še vueiʹtlvažvuõtt leeʹd uuʹdǩani miâsttmõõžž mäddâânnmõʹšše”, mušttʼte halltõspaaʹrtji nuõr.

Õiʹdde šõddmõššân saaʹmi dommvõudda plaanuum kuåivâstuåimmjummšest lij maalmooccâmõhttõs Võ Akkerman Finland Võ Jeänõõǥǥ Hietakerooʹje tuejjeem vuʹvddvaʹrrjummuš, kååʹtt kätt nuʹt 70 proseeʹnt Erkunansiida ǩieʹss- da čõhččviistsââʹjjpalggsin. Teâuddjeen kuåivâs vaarrteʹči palggâz äʹrbbvuõđla pirrekksa siidariâššmõõžž seillmõõžž.

”Leäʹp piâkkõõttâm vuuʹd nuõri vuõiggâdvuõđâst vueʹǩǩâʹtted jiijjâz kulttuuʹres, jõs kuåivâshaʹŋǩǩõs ouddan. Lij vaarrân, što nuõr jiâ pââʹst juäʹtǩǩed kulttuuʹres da jieʹllemvueʹjjeez vueʹǩǩâttmõõžž ǩeâštʼtõõli mäddââʹnnemååʹblǩi diõtt. Huõl tuejjad še tõt, mäʹhtt kuåivâstuåimmjummuž nallšmin haʹŋǩǩõõzzin šõddi pannsnäätnasvuõtt pueʹttiääiʹjest vaaikat sääʹmnuõri pueʹrrjieʹllma da miõltiõrvâsvuõʹtte di piʹrǧǧummša”, mušttʼtat nuõrisuåvtõs.

Nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr rämmše haʹŋǩǩõõzz vuâsttlâsttmõõžž counnmõõžž õhttsallašvuõđâst da čuäʹjte tuärjjõõzzâs Jeänõõǥǥ vuuʹd oummuid. Nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr õõlǥte veʹrǧǧniiʹǩǩid ciʹsttjed saaʹmi vuâđđlääǥǥla vuõiggâdvuõđ juäʹtǩǩed ooudâs da viikkâd ooudâs jiijjâz kulttuuʹres di vaaldšmed jiijjâz vuuʹdeez.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

Pinja Perholehto
Demarnuõri vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei
+358 40 0596 521
pinja.perholehto(a)demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Kõõskõsnuõri saaǥǥjååʹđteei
+358 50 3846 820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Amanda Pasanen & BrigitaKrasniqi
Ruânn nuõri saaǥǥjååʹđteei
+358 40 9611 330, +358 45 1312 554
puheenjohtajat(a)vihreatnuoret.fi

Liban Sheikh
Čiǯǯbieʹllnuõri saaǥǥjååʹđteei
+358 50 5019 721
liban(a)vasemmistonuoret.fi

Frida Sigfrids
RKP-nuõri saaǥǥjååʹđteei
+358 40 5910 874
frida.sigfrids(a)su.fi